با خروج طرح تولید آلومینیوم جاجرم از شمول طرح و پروژه های دولتی قبل از مصوبه ۲۹ آذر ۹۱ هیئت دولت ، مدیر وقت پروژه (مهندس پیرتاج) طی بازه زمانی سه ساله منتهی به ۹۳ چهار دستگاه ترانس و هشت دستگاه رکتیفایر (یکسو کننده) را برای ۲۸۰ دیگ طراحی نمودند که در سال ۹۳ برای فاز اول ، ۷۰ دیگ بومی سازی شده ، در سالن احیا برای راه اندازی نصب گردیدند. در سفر رئیس جمهور با توجه به تاخیر پنج ساله ایجاد شده در پروژه فوق الذکر ، قرار است چند دیگ افتتاح و راه اندازی شوند؟؟؟

رییس جمهور بزودی به خراسان شمالی می رود وطبق خبر های آمده ابتدا درشیروان شهر آقای رحمانی فضلی سخنرانی خواهد کرد وپس ازآن به مرکزاستان خواهد رفت وقصد داردبه جاجرم رفته وچنددیگ ذوب کارخانه به ظرفیت نرسیده شمش آلومینیوم را افتتاح کند!
این سوال پیش می آید این سفرراچه کسی برنامه ریزی کرده است. آیا لازم است درحالی که کشور اولویت های بس مهمتر دارد این سفر اتفاق بیفتد؟
این سفر ناگفته هایی دارد که مردم باید آنرا بدانند وامید وارم وقتی رییس جمهور  از ان اطلاع پیدا کرد فکری برای این هژمونی منفعت طلبانه وزیر کشور نماید!
آقای روحانی آیا شما می دانید می خواهید بخشی ازکارخانه شمش را افتتاح کنید که ازسال۹۰ طبق مصوبه قانونی مجلس به بخش خصوصی واگذار گردید واز آن بازنشستگان فولاد گردید وتا همین امروزهم با همه اعمال غیر قانونی صورت گرفته برای تصاحب مجدد آن توسط گروه فشار وزیر کشور به دولت ؛ مورد موافقت صندوق بازنشستگی فولادواقع نشده است ازاین رو هنوز جزء اموال صندوق بازنشستگی فولاد است .اما چرا تیم وزیر کشوردرنهادهای ذیربط در پی آن است که این امرغیرقانونی حتی باغوغا سالاری افتتاح بخشی ازکارخانه شمش توسط رییس جمهور مهرتاییدی به رفتارهای غیر قانونی تیم وزیر کشور برای دولتی قلمداد کردن شرکت آلومینای ایران باشد.

به خاطر این است که بتوانند برای پرونده ساختگی مدیر عامل بسیجی شرکت آلومینا جناب آقای مهندس فیض ابادی محملی بتراشند.
آقای روحانی وزیر کشور شما وقتی که دریافت دربرابرشجاعت همرزم شهید تهرانی راهی جزپس دادن اموال به ناحق تصاحب کرده شرکت آلومینا را ندارد به استاندار وقتش آقای پرویزی دستور داد تابرای وی پرونده سازی نمایدواین پرونده سازی   امروز باعث پیگیری قضایی وگرفتاری آقای پرویزی شده است
آقای روحانی آیا می دانید تیم آقای رحمانی فضلی در دیوان محاسبات وسازمان خصوصی سازی همه چیز را به بازی گرفته تا بتواند شرکت آلومینا را یک شرکت دولتی قلمداد کند تا شاید بتواند مانع پیگیرهای قضایی علیه آقای پرویزی واقدامات غیر قانونی آقای کرباسیان رییس وقت ایمیدرو شوند.
آقای روحانی آیا میدانید اگراقدامات دیده بان عدالت وشفافیت نبود رفتارغیر قانونی وزیر کشور شما باعاملیت استانداروقت خراسان شمالی وآقای کرباسیان  چه بلایی برسرمدیرجهادی وخانواده برادر روحانی وی می اورد. آنها می خواستند بافریب دادستانی خراسان شمالی این عده مفسد فی الارض قلمداد شونداما باهمه دسیسه وفشاری که آوردند اقدامات قضایی تاکنون سبب سیه رویی آنها شده اما متاسفانه وزیر کشور شمابرای اینکه بتواند این موضوع را به صورتی علیه این مدیرخدوم نماید حتی ازشما نیز دارد استفاده ابزاری می نماید
جناب رییس جمهور مستندات قانونی را به دفتر شما ومعاونت رسانه نهادریاست جمهوری داده اند حال که دراین سفر هستید  توقع این است دستور دهید به این موارد رسیدگی شود وبا بررسی موشکافانه سبب اصلاح امور در این امرخاص شده وجلوی مفاسد کلان را درامور عام بگیرید

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :