برداشتى از كتاب گول و غول
تمامى كيفر خواست صادره بر اساس نامه هاى سريالى دادسراى هفتم ديوان محاسبات كشور، استاندار سابق و ديوان محاسبات استان (ايرج مظفرى) تنظيم گرديده است و از سوئى ديگر نامه هاى استاندار سابق و ايرج مظفرى در توالى و تبعيت از نامه دادسراى هفتم ديوان نگاشته شده اند و هم اكنون كه دادسراى هفتم ديوان در اركان حكم خود تشكيك نموده و طى سه فقره نامه نسبت به ذكر ايرادات اساسى موجود در حكم خود پرداخته است متاسفانه بازپرس شعبه يك دادسراى عمومى و انقلاب بجنورد عليرغم اطلاع اوليه از نادرست بودن حكم دادسراى هفتم ديوان محاسبات كشور و نامه ايرج مظفرى، و عدم تحقيق و بررسى كارشناسانه، نامه هاى مذكور را بعنوان پايه و اساس كيفرخواست قرار داده و دادگاه را در مرحله رسيدگى دچار مشكلات اساسى نموده تا جائيكه دادگاه مجددا به كارشناسى وارد شده و مع الاسف در كارشناسى ها همچنان نامه هاى مارّ البيان بعنوان سرمشق و الگو قرار گرفته اند.

 

 

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :