نامه استاندار سابق خراسان شمالی به دادستان برای دستگیری مدیر عامل سابق آلومبنا

مصاحبه مدیر کل دادگستری خراسان شمالی در مورد پرونده آلومینا

 

متن جوابیه به نامه های استاندار سابق پرویزی و مدیر دادگستری

 

بسمه تعالی

مردم شریف و بزرگـــوار ایران ؛

شــما عـــزیزان را به قضـــاوت می خوانیــم :

مدیرکل دادگسـتری خراسان شمالی جناب آقای حجت الاسـلام قدرتی با سایت میزان ( سایت رسمی قوه قضاییه) دربارۀ پرونده آلومینای جاجرم که ما متهمانش هستیم  مصاحبه و اظهار نموده اند که : این پرونده از ۹ بهمن سال گذشته درحــال رسیدگی است و تـا ســه مـاه آینــده حکم قانونی آن صادر می گردد . وی در ادامـه از تلاش زیادی از طـُرُقِ مختلف برای انحراف و جلوگیری از رسیدگی قانونی و صحیح با مورد اتهام قراردادن دستگاه قضایی و قضات در جریان رسیدگی به پرونده سخن گفـته است . وی اضافه کرده است دستگاه قضایی و قضات طبق مقررات قانونی و شرعی و با رعایت حقوق متهمان و دولت به این پرونده رسیدگی خواهد کرد و حکم قانونی صادر خواهد شد . تصویر متن این مصاحبه را در سایت میزان   و تصویر نامۀ آقای پرویزی  استاندار سـابق خراسان شمالی به معاون اول رئیس جمهور که  در نیمۀ اول سال ۹۴ نوشته شده است را به نظـر شـما میرسانیـم و درخواست می کنیم  مصاحبه  مدیرکل و نامه استاندار را با هــم مقـــایســـه کنیـد تا دریابیــد که چـه کســانی به این پرونده فشـتار وارد مـی کنند  .

مـردم اهــل انصــاف و بــزرگ ایــران اجـازه دهیـد از مدیرکل دادگســتری خراسان شمالی سئــوال کنیــم

چـــرا رسـیدگیِ به اتهــامات واهــی و ســـاختگیِ پروندۀ مــدیری جهـــادی که همـــرزم شهیـــدان متـوسلیــان ، صیــادشیــرازی و تهــرانی مقــدم بـوده است  بــدون اینـکه هیـــچ اتهامی برای وی ثــابت شــود  تاکنــون به مــدت ۲۸ مــاه همچـــــنان  در زندان انـــفرادی و عمــومی شــما است ، آیـا این مــدت طــولانی و غیـــرمعمــول برای رسیــدگی کافی نبوده  که امروز مصاحبه کردید که  سـه ماه دیگر حکم قانونی  آن صادر خواهد شد .

جناب مدیرکل برای ما غیــر منتظــره بود که شــما دراین مصاحبه رعایت حقوق شهروندی را نموده ایـد وبجـای سخن از اختلاس  که در ده ها مصاحبه های شما به مــدیران آلومینا نسبت داده ایــد  اینــبار از پرونده آلومینا در مصاحبه خود سخن گفته ایـد ، آیـا جــای این سئــوال وجــود ندارد که چـــرا شـما در ۲۸ ماه پیش در اسفند ماه سال ۹۳ در همان روز دستگیری مهندس مجیــد قاسمی فیض آبادی مدیرعامل کارخانه آلومینای جاجرم جلــوی چشـم کارگران متعــجب ازاین واقــعه در محل کارخانه  ، از میلیاردها تومان اختلاس توسط مدیران شرکت آلومینا سخن راندید  .

آیا شـما که علاوه بر قاضـی القضـات استان از سوابق حقوقی نیز برخوردار بودید نمی دانستید نـباید بلافاصله در هنگام دستگیری این مدیر جهادی آن مصاحبه را نمایید و چـــرا پــس از آن شــما به کـــرّات از اختلاس و حتـــی در بعضی مصاحبه ها ، دادستان بجنورد از اختلاس مدیرعامل آلومینا نــام برده است  . شـما دراین مصاحبه از فشــار برای انحراف در پرونده گفته اید  چــرا نمی گویید چــه کسـانی شما را تحت فشــار قرارداده اند تا مـانع رسیـدگی صـحیـح و قــانونی شوند . من  نامه های استاندار خراسان شمالی در هنگام دستگیری و چند ماه بعد از دستگیری در حالیــکه مــا در زنــدان انــفرادی بــودیم را در منــظر مردم می گذارم  تا نشـان دهـم ایــن اظهارات شـما بـی شباهت به اظهارات استانداری که این پرونده را به دروغ ســاخته است نـمی باشـد . او نیز در حالیـکه ما در  زنــدان در انـفرادی اطلاعات خراسان شمالی بودیم ادعـا کرد ” در طی این مدت فشارهای زیادی به اینجانب ، دادستان و مدیر کل اطلاعات ، از طرف حامیان و ذی نفعان ایشان ( یعنی ما ) وارد ولی تاکنون مسیر رسیدگی به خوبی پیـش نــرفته و … ”

آقای مدیرکل ، شـما همیشـه از همان ابتدا به جای اینکه یک رویـه صحـیح قضایی را در پیـش بگیرید از همـان روز اول دستگیری بــا مصـاحبه ها مسـیرِ این پرونده را خــواسته یا ناخــواسته  علیــه ما تعییــن کردید و همانگـونه که از نامه استاندار پرویزی به معاون اول رئیس جمهور بر می آید تلاش شـده با یارگیــری از نهادهای  امنیـیتی ، نظــارتی ، قضـایی استان و رسانه های محـــلی و بعضــاً ملّی مسیر این پرونده برای رسیدگی علیـه ما پیش رود . مـردم شریف ایران درخواست ما این است و از قاضی القضـات استان خراسان شمالی می خواهیــم لطـف کنــد کیفرخواست و دفاعیـات ما در دادگـاه را منتشــر نمــــاید تا شـما مــردم عـزیز نیـز همـراه با قضــات باهــم به قضـاوت بنشیـنید .  شایان ذکر است ما چون گـــرفتار دســیسه استاندار پرویزی و اذنابش شده بودیم بعداز هفــــت مــاه تحــمل انـــفرادی  درخواست احاله این پرونده به تهران را طبق قـــانون داشتیــم شما مردم شریف از آقای مدیرکل سئـوال کنید چـــرا با اینـکه دادستان کل کشور درخواست این احاله را از دادگستری خراسان شمالی نمــوده است ، آقای مدیرکل  با اصـــرار و اینــکه به ما متهمین گفـت ” شما با درخواست احاله آبـروی مارا برده اید و تهرانیها زحمت مارا خـراب می کنند ” از احاله پرونده به تهران جلوگیـــری کرد. و حـال که قضـــات شعبه دوم کیفری یک استان وثیــقه یکصــد میلیاردی این مهنــدس جهــادی را به ده میلیارد تومان کــاهش داده اند با رویــه صحیـــح قضــایی و  بــاتوجــه به اینکــه جلسـات محـاکمه مدیرعامل جهــادی پــایــان یافته است و هیـــچ دلیـــلی برای این وثیقه ده میلیارد تومانی طــبق مــادۀ ۲۵ آئین دادرسی کیفری وجـود نـــدارد چـــرا  با رویــه صحیــح و قـــانونـی قرار وثیقه ده میلیاردی را به قرارهای دیـگر تبدیل نمی کنید تا این مهــندس بــزرگ و نمـــونه و مبتــــکر کشــور از زنـدان آزاد شود و برای دفــاع از خــود اســـناد بیشــتری را بـه مــردم ارائــه نمایــد .

در آخر اضافه میکنم شــاید به قـول برادرم از زنـدان ، ” دفاعیــات مستـــدل ما به آقای مــدیرکل فشــار وارد کــرده است “.

 

به بزرگی و عظمت شما مــردم ایــــمان دارم

                                                     با احتـــرام

                                                 طلبـه و متهم ردیف سوم این پرونده ســـاختـگی

                                                حمیـد قاسمی فیـض آباد

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :