آقای میرانزاده مهابادی رئیس گروه شعبه هفتم سابق دادسرای شبئه قضائی دیوان محاسبات با طراحی جعل نامه مورخ ۹۳٫۱۱٫۱۵ به شماره ۷۱۰/۹۳ رهبری فرآیند پرونده ساختگی علیه کارآفرین نمونه ملی و استانی در سال ۹۳ را اجرائی نموده است

آلومینا جاجرم

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :