شماره ٣٥/ق/٩٧

مورخه ٩٧/٣/١٥

بسمه تعالی

قضات محترم شعبه دوم دادگاه کیفری یک بجنورد

موضوع : ایجاد تغییر در ۷۲ برگ صورتجلسات هیئت مدیره بخش خصوصی بمنظور القاء دولتی بودن شرکت و …

سلام علیکم

احتراما به استحضار می رساند اخیرا در پرونده احاله شده آقای صابر نظری (احدی از متهمین پرونده کلاسه ۹۵۰۰۲۲) به تهران، یک برگ صورتجلسه واقعی اعضاء هیئت مدیره شرکت آلومینای ایران منصوب صندوق بازنشستگی فولاد (بخش غیر دولتی) واصل گردیده و متعاقب آن با دستور نماینده سازمان بازرسی مستقر در سازمان ایمیدرو از شرکت آلومینای ایران در تاریخ ۱۰/۳/۹۷ هفت برگ دیگر از صورتجلسات مزبور بدست آمده که تا کنون به متهمین و وکلای پرونده تحویل نگردیده بود، فلذا با توجه به مدارک واصله نظر حضرتعالی را به نکات و موارد ذیل معطوف می دارم:

الف ـ صورتجلسات هیئت مدیره منصوب صندوق بازنشستگی فولاد طی دوره ۹۱ الی ۹۳ را شامل ۷۲ برگ معدوم نموده و بجای آنها ظاهرا همان مفاد و مندرجات را با نام آقایان سعید صادقی و رضا جلالی (اعضاء هیئت مدیره قبلی) که طی سالهای ۹۲ و ۹۳ در شرکت آلومینا سمتی نداشته، جایگزین صورتجلسات اصیل نموده تا بدینوسیله واگذاری شرکت آلومینا را به بخش غیر دولتی انکار نمایند که بتوانند توجیه حقوقی لازم را جهت وارد نمودن اتهام اختلاس داشته باشند.(پیوست ۱)

ب ـ صورتجلسات مذکور تعمدا توسط بازپرس پرونده (آقای حبیب عامری) با همدستی حراست وقت دستگاههای ذیربط (شرکت آلومینا و سازمان ایمیدرو) بمنظور ایجاد زمینه های لازم جهت القاء عدم قطعیت واگذاری شرکت به بخش خصوصی امحاء گردیده و در ادامه معاون دادستان (خانم ام کلثوم گریوانی) به ایجاد تحریف و تغییر در مفاد تبصره ماده ۴ قرارداد جمعی سازمان خصوصی سازی پرداخته اند.(صفحه ۳۵ کیفرخواست)

قرارداد جمعی واگذاری سهام و دارائی شرکت آلومینا بابت رد دیون دولت مطابق بند ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به شماره ۲۹۸۱۹/۴۰ مصوب ۶/۱۲/۹۱ را علیرغم اینکه صراحتا تعداد و درصد سهام شرکتهای واگذار شده را قطعی دانسته را غیر قطعی اعلام نموده و بجای جمله : پس از کسر میزان سهام ترجیحی تعدیلات لازم توسط سازمان خصوصی سازی اعمال خواهد شد ، جمله : پس از کسر میزان سهام تدریجی اعمال خواهد شد ، را قرار داده اند که هر دو مورد با طراحی و سوء نیت صورت گرفته و از مصادیق آشکار تحریف و نقض قانون و مصوبات دولت محسوب میگردند.(پیوست ۲)

ج ـ جعل زمان انتصاب دکتر سعید صادقی (عضو هیئت مدیره) به قبل و بعد از واگذاری شرکت

در گردشکار پرونده (صفحه ۵ کیفر خواست) آمده است : گزارش مورخه ۱۵/۱۱/۹۳ رئیس شعبه هفتم دادسرای دیوان محاسبات مبنی بر نقض قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی بهمراه گزارش مورخه ۲۶/۱۱/۹۳ مدیر کل دیوان محاسبات استان مستند به مدارک جامع به دستگیری اینجانب و دیگر متهمین انجامیده است. برای انتساب این اتهام نیاز به جعل و تغییر زمان انتصاب احدی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به سال ۸۹ بوده است که برای تحقق آن ، زمان انتصاب آقای سعید صادقی را از سال ۹۱ به سال ۸۹ تغییر داده و حضور اینجانب را در شرکت آلومینا به دروغ از سال ۸۹ اعلام نموده اند و متعاقب آن در گزارش ۲۶/۱۱/۹۳ سابقه حضور آقای سعید صادقی را به دو سال بعد: از تاریخ ۲۷/۴/۹۱ الی ۳۰/۶/۹۳ که باز هم خلاف واقع است تغییر داده اند و برای مستند سازی جعلیات مندرج در دو گزارش متوالی که در گردشکار پرونده نیز آمده ناچار به ایجاد تغییر در عناوین و اسامی در صورتجلسات اعضاء هیئت مدیره تا مورخه ۸/۹/۹۳ شده اند و سپس صورتجلسات مجعول و بازسازی شده را همراه با جداول ساختگی در جلدهای اول و سوم پرونده قرار داده اند.(پیوست ۳)

شایان ذکر است با توجه به نیاز مبرم متهمین پرونده به صورتجلسات مذکور جهت تنظیم لوایح دفاع در خصوص رد اتهام اختلاس فروش تکه کابلهای ضایعاتی (غیر مهر و موم) و دیگر اتهامات ، طی سال ۹۶ با مراجعات و مکاتبات مکرر به شرکت آلومینا ، شرکت مذکور از تحویل صورتجلسات خودداری کرده و آخر الامر پس از گذشت ۳۷ جلسه رسیدگی در تاریخ ۱/۲/۹۷ موضوع کتبا از ریاست محترم دادگاه درخواست گردید که تا کنون پاسخی دریافت نشده است.(سه برگ ، پیوست ۴)

در خاتمه بعرض میرسانم با توجه به اینکه دو گزارش تصنعی و خلاف واقع دیوان محاسبات برغم اعلام دیوان تحت شماره ۷۱۰/۹۳ مبنی بر اینکه گزارشات از ماخذ دادستانی دیوان نبوده و همچنین اعلام شرکت آلومینا تحت شماره های ۶۰۴۳/ج  و ۶۳۴۳/ج لیکن گزارشات مذکور بدون رعایت تقدم و تاخر زمان صدور عینا بعنوان بندهای ۱ و ۲ ادله و مستندات کیفر خواست (صفحه ۲۹ کیفر خواست) با پیروی از سیاست بزن و در رو ، قرار گرفته اند.(چهار برگ، پیوست ۵)                                                            مجید قاسمی

 

ماخذ افشاء اکاذیب مورخه ۲۶/۱۱/۹۳ اداره کل اطلاعات و دیوان محاسبات بجنورد : دادستانی دیوان محاسبات کشور ، شرکت آلومینا ، سازمان حسابرسی ، سازمان بازرسی کل کشور ، گواهی رسمی مدیران و اداره ثبت

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :