انجام هرکاری هزینه دارد و هزینه بعضی از کارها بسیار سنگین است . من مجید قاسمی فیض آبادی به خاطر اعتقاداتم ، با مدیریتی جهادی در برابر دست درازی یکی از مقامات عالی نفوذی و اذنابش مثل استاندار سابق خراسان شمالی پرویزی از اموال کارخانه آلومینا جاجرم ، ایستادم و به این ایستادگی افتخار میکنم . دلیل این افتخار این است که توانستم در اوج قدرتِ این افراد مالکیت معدن تصاحب شدۀ سرخ چشمه شرکت آلومینا توسط ,شادمانی, را از طریق بازپرسی بجنورد به حالت تعلیق در بیاورم و نیز ساختمان پنج طبقه در یوسف آباد تهران را از دست آن مقام مذکور در بیاورم و به اموال شرکت آلومینا باز گردانم و همین کارا را نیز با ,صداقت مهر, عضو ارشد منفک شدۀ از اطلاعات انجام دادم و یک ساختمان دیگر شرکت را به کارگران منطقه محروم جاجرم باز پس دادم .

در این راه بسیار تهدید شدم و هزینه های سنگینی را تاکنون  پرداخت کردم .  دست درازی نفوذیها  بر اموال شرکت آلومینا این شرکت را به فلاکت انداخته بود.من دست آنها را کوتاه کردم و این شرکت را از حضیض ذلت به اوج شکوفائی رساندم.

در طی چهار سال مدیریت من بر شرکت آلومینا جاجرم (ایران) توانستم این شرکت رددین شده و زیان ده را که در پرداخت دستمزد کارگران  و حتی هزینه های جاری خود ناتوان بود را به سود ۴۵۰ میلیارد تومان برسانم .

خشم نفوذی ها از کوتاه شدن دستشان از اموال آلومینا باعث شد در اسفند ۹۳ با دسیسه و پاپوش اذناب ر.ف در دیوان محاسبات و استانداری با سوء استفاده از سربرگ های دولتی، نامه هایی سراسر دروغِ فاحش  دیوان محاسبات استان خراسان شمالی ِ، حمله به دفتر کارخانه  جلوی چشم کارگران متعجب صورت بگیرد ومرا در زندان انفرادی اطلاعات بجنورد اسیرکنند و ۸۵۱روزدر زندان بجنورد که ۲۱۰روز آن در انفرادی مخوف زندان اطلاعات بود بدون هیج حکم محکومیتی  بسر برم.

از شما مردم شریف می خواهم این سه نامه سراسر دروغ و اتهامات واهی و مصاحبه اخیر مدیرکل دادگستری خراسان شمالی را ملاحظه کنید و دریابید چگونه عده ای با استفاده از عناوینی دولتی و قضایی ، اگر کسی مقابل منافع نامشروع آنها بایستد ، رفتار می کنند .

اکنون بیش از ۳ سال از دستگیری ظالمانه من و تمامی اعضای خانواده روحانی ام و دیگر اقوامم می گذرد هنوز هم نفوذی ها ما را رها نکرده اند و در پی آن هستند تا با فشارهای محسوس و نامحسوس بر شعبه رسیدگی کننده که امروز به همه حقایق واقف شده است محکومیتی ولی جزئی بتراشند تا شاید ازتبعات اقدامات شومی که کرده اند در امان بمانند.

 

مجیدقاسمی فیض ابادی