ما رأي می دهیم
(حجره ناهید)
گرگانی هستیم و اهل فیض آباد
خورشید از شرق طلوع می کند
در اصلاحات ارضی سلطنت طلبان ما را از بالادست مراتع به دشت آوردند
گرگانی هستیم و در برابر قلدري شاه ایستادیم و استخوانهایمان را خرد کردند
در مقابل شاه ایستادیم و احشاممان را به مذبح بردند و حتی ما به ازاء ندادند
واي از این بی کسی، داد از این بی کسی
گرگانی هستیم، قبل از انقلاب همواره در محرم و صفر میزبان انقلاب بودیم
مهدي باي در سرسو هر از چند گاهی میزبان رهبري بود
قاسم قاسمی باغبان از شیخ گنابادي صیانت می کرد
واي از این بی کسی، داد از این بی کسی

این خبر را به اشتراک بگذارید :