سردار محمد طهرانی مقدم در آیین تجلیل از فرماندهان مهندسی رزمی جهاد در هشت سال دفاع مقدس در استان مرکزي، اظهار کرد: امروز آن چیزي که از
امنیت پایدار و اقتدار روزافزون در کشور داریم برگرفته از خون شهدا و مجاهدت هاي رزمندگان و جانبازان هشت سال دفاع مقدس است که باید قدر آن را
بدانیم. وي افزود: نقش آفرینی جهاد سازندگی در دفاع مقدس و خصوصا در عملیات بیت المقدس ۵ و والفجر ۱۰ که با احداث جاده تاریخی در ارتفاعات انجام
شد یک اقدام بی بدیل است چراکه این منطقه به طور ویژه توسط دشمنان رصد می شد و یکی از مهمترین نقاطی بود که جهاد گران سنگر ساز بی سنگر
نقش آفرینی مهمی داشتند.

مهندس فیض ابادی فرمانده عملیلیات مهندسی رزمی استان مرکزی

مهندس فیض ابادی فرمانده عملیات مهندسی رزمی استان مرکزی

 

طهرانی مقدم گفت: استان مرکزي در دفاع مقدس یک استان پیشتاز و ممتاز است که عملکرد بسیار درخشانی را از خود به یادگار گذاشته و حقیقتاً شهدا و
رزمندگانی در استان مرکزي وجود دارند که نقش آنها در دفاع مقدس فراموش نشدنی است. وي افزود: شهید حسن طهرانی مقدم ایران اسلامی را به قدرت
ششم موشکی در دنیا تبدیل کرد و مقدمه این کار توسط جهاد سازندگی شکل گرفت، چراکه بعد از تشکیل جهاد سازندگی در ابتداي انقلاب اولین مسئولین
جهاد سازندگی در شمال کشور حاج حسن طهرانی مقدم بود که خدمات گسترده اي را از همان ابتدا پایه گذاري کرد. طهرانی مقدم با اشاره به تعهد و عدم
دلبستگی به مادیات به عنوان خصیصه هاي شاخص شهید طهرانی مقدم گفت: اگر امروز اسمی از شهدا می آوریم باید راه و سیره آنها را با قدرت ادامه دهیم
و مهمترین ویژگی شهدا عدم وابستگی آنها به مادیات بود. شهدا تنها براي کسب رضاي الهی و ولی امر خود گام برداشتند و همین ویژگی سبب شد که جزو
بندگان مخلص خداوند باشند.

حاج قدیر ی  فرمانده شتبانی مهندسی رزمی جهاد

حاج قدیری فرمانده پشتیبانی مهندسی رزمی جهاد

وي افزود: حسن طهرانی مقدم یک مدیریت جهاد گونه همراه با ایثار و از خود گذشتگی را اعمال می کرد و همرزمان او در مهندسی رزمی جهاد بعد از جنگ
نیز در توسعه صنایع موشکی ایران در کنار او بودند و با این مدیریت توانست اقدامات بسیار بزرگی را انجام دهد. این ویژگی ها سبب شد نام او براي همیشه در
ذهن ها ماندگار باشد. طهرانی مقدم گفت: شروع ساخت موشک هاي اقتدار آفرین در ابتداي پیروزي انقلاب اسلامی از مجموعه هاي تحقیقاتی جهاد سازندگی
شروع شد و اگر امروز می گوییم به قدرت برتر موشکی دست پیدا کردیم به برکت مجاهدت هاي جهادگران و شهداي جهاد است که استارت این کار ارزشمند
را زدند. وي اظهار کرد: سنگرسازان بی سنگر در دفاع مقدس بن بست شکن بودند و عنوان سنگرساز بی سنگر که توسط حضرت امام(ره) به آنها داده شد کاملا
حکیمانه و مدبرانه بود و امروز باید عمق این کلام را بهتر تبیین کنیم. طهرانی مقدم گفت: سنگرسازان بی سنگر از اولین افرادي بودند که اقتصاد مقاومتی را
در دفاع مقدس عملیاتی کردند و با تکیه بر ظرفیت هاي داخلی و توان رزمندگان نقش آفرینی بسیار گسترده اي را در این عرصه انجام دادند که سبب خیرات
و برکات فراوانی شد.
وي اظهار کرد: سنگر سازان بی سنگر در دفاع مقدس اقداماتی انجام دادند که از نظر مهندسی و فنی شاهکارهاي بزرگی بود و امروز بسیاري از نخبگان دنیا
مشتاق هستند که این اقدامات و خالق آنها را از نزدیک ببینند. وي با بیان اینکه پیشکسوتان جهاد سازندگی دنیایی از تجربیات عملیاتی و آموزه هاي ارزشمند
دارند که باید به خوبی از آنها استفاده کرد چراکه سنگر سازان بی سنگر در حوزه پشتیبانی جنگ نقش محوري داشتند، افزود: آنها بی صدا و مظلومانه در دفاع
مقدس خدمت رسانی می کردند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :