ویروس کرونا از طریق افراد آلوده در هوا پخش میشود!

ویروس کرونا از طریق افراد آلوده در هوا پخش میشود!

کرد مردی از سخن‌دانی سال  ** حق و باطل چیست ای نیکو مقال  گوش را بگرفت و گفت این باطلست  ** چشم حقست و یقینش حاصلست    با دیدن این تصویر و دانستن اینکه ویروس از طریق افراد آلوده در هوا پخش میشود قطعا در خانه می مانیم ...