ما در انتخابات ۱۴۰۰ رای می دهیم

ما در انتخابات ۱۴۰۰ رای می دهیم

ما رأي می دهیم(حجره ناهید)گرگانی هستیم و اهل فیض آبادخورشید از شرق طلوع می کنددر اصلاحات ارضی سلطنت طلبان ما را از بالادست مراتع به دشت آوردندگرگانی هستیم و در برابر قلدري شاه ایستادیم و استخوانهایمان را خرد کردنددر...